HGttG

Jun. 10th, 2011 11:34 pm[personal profile] uran
uran: (janto)
 nem tudná valaki hozzámvágni kölcsönbe a Galaxis útikalauz folytatásait? magyarul kezdtem, nem akarom angolul olvasni tovább ^^
amik kellenek: 
2. Vendéglő a világ végén
3. Az élet, a világmindenség meg minden 
4. Viszlát, és kösz a halakat!
[Ifjú Zaphod biztosra megy ; Az első magyar fordításban: "Ifjú Zaphod Beeblebrox nagy kalandja avagy jobb ma két fej, mint holnap ez az írás" címmel szerepel]
5. Jobbára ártalmatlan

also, elvileg holnap van az uccsó vizsgám \o/
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

uran: (Default)
uran

December 2014

S M T W T F S
 123456
789101112 13
14151617181920
21222324252627
28293031   

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 19th, 2017 10:42 pm
Powered by Dreamwidth Studios